O zavarovanju

  • S kavcijskim zavarovanjem zavarovalnica upravičencu iz garantnega pisma jamči za izpolnitev obveznosti zavarovanca iz osnovnega posla
  • Garantno pismo zavarovalnice Zavaruj.si je varen in učinkovit instrument zavarovanja za izpolnitev vaših pogodbenih ali z zakonom predpisanih obveznosti
  • Osnovni posel je razmerje med zavarovancem in upravičencem, ki nastane na podlagi pogodbe, razpisa ali zakonskih predpisov

Prednosti

  • Hitra in strokovna obravnava vloge ter pridobitev garantnega pisma
  • Vaš kreditni okvir pri bankah ostaja nespremenjen
  • Popust na druga sklenjena zavarovanja pri zavaruj.si
  • Brez naknadnega obračuna dodatnih stroškov, celotni stroški izdaje garantnega pisma so zavarovancu znani že ob sklenitvi zavarovanja

Podrobno

Zavarovanje resnosti ponudbe

Odgovornost do svojih zavez iz ponudbe investitorju lahko potrdite s predložitvijo zavarovanja za resnost ponudbe. Zavarovanje krije povračilo škode upravičencu iz garantnega pisma v primeru, če izbrani ponudnik po opravljenem izboru z investitorjem ne bi bil pripravljen skleniti pogodbe skladno z dano ponudbo.

Zavarovanje dobre izvedbe prevzetih obveznosti

Imate težave s sklenitvijo posla, ker investitor dvomi v vašo sposobnost izpolnitve dogovorjenih obveznosti? Predložite mu garancijo za dobro izvedbo del. Zavarovanje krije povračilo škode upravičencu iz garantnega pisma, če izvajalec (zavarovanec) dogovorjenih storitev ne bi izpolnil skladno s pogodbenim dogovorom, navedenim v garantnem pismu.

Zavarovanje odprave napak v garancijski dobi

V garancijski dobi se lahko pokažejo napake, ki so posledica neopravljenih ali slabo opravljenih pogodbenih del. Če izvajalec del svojih napak na poziv investitorja ne odpravi, lahko upravičenec unovči garantno pismo in si tako pokrije stroške, ki jih je imel z odpravo napake ali zaradi napake.

Zavarovanje vračila predplačila

Pri nekaterih poslovnih dogovorih je treba vnaprej plačati avans. Da boste brez skrbi, izberite zavarovanje vračila predplačila, ki krije povračilo škode upravičencu – plačniku predplačila iz garantnega pisma v primeru, če izvajalec, ki je prejemnik avansa, dogovorjenih del oziroma storitev ne bi izpolnil skladno s pogodbenim dogovorom, niti vrnil vplačanega predplačila.

Zavarovanje za primer likvidnostnih težav organizatorjev potovanj

Organizatorji in prodajalci turističnih aranžmajev potrebujejo za pridobitev licence za opravljanje dejavnosti jamstvo za primer likvidnostnih težav. Le-to vključuje jamstvo za repatriacijo potnikov in jamstvo za povračilo vseh plačil, ki so jih potniki plačali po pogodbi o paketnem potovanju ali povezanem potovalnem aranžmaju.

Zavarovanje carinskega dolga

Zavarovanje krije zavarovančev carinski dolg, ki bi lahko nastal zaradi posameznega ali več naslednjih carinskih dejanj v času veljavnosti zavarovanja, kot so: sprostitev v prost promet, carinsko skladiščenje, začasna hramba, postopek posebne rabe, začasni uvoz in postopek plemenitenja.

Zavarovanje karnetov TIR

Z zavarovanjem zavarovalnica jamči upravičencu za plačilo carinskih in drugih dajatev ter pristojbin in taks v primerih, ko imetnik zvezka TIR ne bi deloval v skladu s Carinsko konvencijo o mednarodnem prevozu blaga.

Zavarovanje obveznosti iz plačilne kartice

Želite dodatna zagotovila glede obveznosti pri plačevanju s plačilnimi karticami?
Zavarovanje izdajatelju plačilne kartice jamči za plačilo neporavnanih finančnih obveznosti zavarovanca (prevoznega podjetja) iz pogodbe o uporabi plačilne kartice za: nakup goriva, rezervnih delov, cestnin in drugih storitev izdajatelja plačilne kartice.

Potrebujete pomoč pri odločitvi?

Iščete način kako kavcijsko zavarovati pogodbene obveznosti? Naši svetovalci vam bodo z veseljem pomagali z nasveti do primernega zavarovanja.

Naročite svetovalca