O zavarovanju

 • Se zavedate, da lahko zaradi napake v izdelku, ki ga proizvajate ali prodajate, pride do poškodovanja osebe, ki ta izdelek uporablja?
 • Morda pa ste se že srečali s primerom, ko je imel vaš izdelek napako, zaradi katere je predstavljal potencialno nevarnost za kupce in ste ga morali odpoklicati s trga?
 • Zavarovanje proizvajalčeve odgovornosti vam zagotavlja ustrezno zaščito v takih primerih in je namenjeno tako proizvajalcem izdelkov, kot tudi uvoznikom, distributerjem in prodajalcem.

Prednosti

 • Oblikovanje zavarovalne zaščite po meri posameznika.
 • Možnost nadgradnje osnovnega kritja na razširjeno proizvajalčevo odgovornost in stroške odpoklica izdelkov s trga.
 • Če boste prejeli odškodninski zahtevek, ste lahko brez skrbi, saj bomo za vas vse uredili v Zavaruj.si .
 • Če bo odškodninski zahtevek upravičen, bo Zavaruj.si izplačal odškodnino oškodovancu.
 • Če bo odškodninski zahtevek previsok ali neutemeljen, vam Zavaruj.si zagotavlja pravno zaščito.

Prihranki

 • Popust na takojšnje plačilo letne premije
 • Popusti na druga sklenjena zavarovanja Zavaruj.si
 • Popust na trajanje zavarovanja
 • Individualni popusti

Kaj krije zavarovanje?

Osnovno zavarovanje proizvajalčeve odgovornosti krije odškodninske zahtevke zaradi poškodovanja oseb ali stvari kot posledice nenadnega in presenetljivega škodnega dogodka, do katerega je prišlo zaradi izdelkov z napako, ki ste jih dali v promet. Napaka lahko izvira iz napake v materialu izdelka, konstrukcijske napake ali pomanjkljivosti navodil za pravilno uporabo stvari.

 • Zavarovanje se nanaša na vse izdelke, ki ste jih izdelali pod svojim imenom in/ali znakom in jih dali v promet v času trajanja zavarovanja.
 • V zavarovanje je vključena tudi vaša odgovornost za izdelek z napako, če je do škode prišlo zaradi napake sestavnih delov ali sklopov stvari, ki jih vgrajujete v svoje izdelke, naredile in dobavile pa so vam jih druge osebe.
 • Zavarovanje krije tudi odškodninske zahtevke zaradi poškodovanja stvari, kamor se vgradi vaš izdelek.

Osnovno zavarovanje proizvajalčeve odgovornosti lahko nadgradite z naslednjimi dodatnimi kritji:

 • razširjena proizvajalčeva odgovornost za čisto premoženjsko škodo, ki nastane proizvajalcu končnega izdelka zaradi pomanjkljivosti končnega izdelka, ki nastane z mešanjem, povezovanjem ali predelavo vašega izdelka z napako z drugimi izdelki brez napake,
 • stroški odpoklica izdelkov, ki imajo za posledico čisto premoženjsko škodo, ki nastane tretjim osebam zaradi odpoklica, ki ga je bilo treba izvesti zaradi določene pomanjkljivosti, za katero se je ugotovilo, da je prisotna v vsakem izdelku, ki ste ga izdelali ali dobavili in predstavlja resno nevarnost za poškodovanje drugih oseb ali stvari.

Pri zavarovanju proizvajalčeve odgovornosti je premija odvisna od:

 • vrste dejavnosti, s katero se ukvarjate
 • vrste izdelkov, ki jih proizvajate (oz. prodajate ali distribuirate)
 • nevarnostnih okoliščin, v katerih se dejavnost odvija
 • višine vašega letnega prometa s temi izdelki
 • obsega in vrste zavarovalnega kritja
 • višine zavarovalne vsote in letnega zneska za izplačilo odškodnin (letni agregat)
 • območja kritja
 • odbitne franšize (vaše soudeležbe pri škodi)
 • preteklega škodnega dogajanja
 • drugih dejavnikov

Iz zavarovanja proizvajalčeve odgovornosti so izključeni odškodninski zahtevki za:

 • škodo, ki jo povzročite namenoma
 • škodo zaradi ravnanja, ki ga ne opustite, čeprav bi morali ali mogli pričakovati škodljivo posledico
 • škodo zaradi vednosti o pokvarjenosti ali pomanjkljivosti stvari ter vednosti o okvari ali pomanjkljivosti delovnih sredstev
 • škodo zaradi vašega zavestnega ravnanja proti veljavnim predpisom, navodilom
 • škodo na samem izdelku, ki ste ga izdelali (oz. prodali, sestavili)
 • škodo, ki izvira iz izdelka, ki je bil proizvajalcu odtujen brez njegove vednosti ali  ga je proizvajalec podaril
 • škodo iz naslova jamčevanja za stvarne napake izdelka ter vaših garancijskih obveznosti
 • čiste premoženjske škode (razen tistih, ki so zajete z dodatnimi kritji, če se jih zavaruje)
 • ekološke škode
 • posledične škode (obratovalni zastoj, izpad proizvodnje ipd.)
 • škodo, ki nastane zaradi izdelkov, ki ste jih izdelali oziroma opravili za zračno ali vodno plovilo
 • poškodovanje stvari v najemu, zakupu ali leasingu
 • pogodbeno odškodninsko odgovornost, ki presega zakonsko določeno, kršitev pogodbenih obveznosti (penali)
 • škodo, ki jo uveljavljate vi, kot zavarovanec, vaši svojci, osebe, ki živijo z vami v skupnem gospodinjstvu
 • škodo, ki jo uveljavljajo vaši družbeniki, gospodarske družbe, v katerih ste kapitalsko udeleženi, gospodarska družba, ki je kapitalsko udeležena pri vas kot pravni osebi
 • škodo zaradi jedrske energije in terorizma
 • škodo, ki bi jo uveljavljali zavodi za zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zavarovalnice iz zdravstvenega zavarovanja ter ostali posredni oškodovanci
 • drugo po pogojih

Potrebujete pomoč pri odločitvi?

Naši svetovalci vam bodo z veseljem pomagali z nasveti kako se pravilno in ugodno zavarovati za morebitne napake ki se pripetijo v vaši proivodni verigi.

Naročite svetovalca