O zavarovanju

 • Zavarovanje splošne odgovornosti vas zaščiti, če s svojim poslovanjem ali z dejanji v vsakdanjem življenju ogrozite zdravje, življenje ali premoženje drugih oseb.
 • Za povzročeno škodo lahko od oškodovanih oseb prejmete odškodninski zahtevek, ki lahko predstavlja velik finančni izdatek.
 • Proti takim zahtevkom se lahko zaščitite s sklenitvijo zavarovanja splošne odgovornosti. Zato poskrbite za preventivo in sklenite ustrezno zavarovanje odgovornosti, namesto, da čakate na posledice, ki lahko korenito vplivajo na vaše poslovanje.

Prednosti

 • Oblikovanje zavarovalne zaščite po meri posameznika.
 • Široka paleta kritij.
 • Če boste prejeli odškodninski zahtevek, ste lahko brez skrbi, saj bomo za vas vse uredili v Zavaruj.si.
 • Če bo odškodninski zahtevek upravičen, bo Zavaruj.si izplačal odškodnino oškodovancu.
 • Če bo odškodninski zahtevek previsok ali neutemeljen, vam Zavaruj.si zagotavlja pravno zaščito.

Prihranki

 • Popust na takojšnje plačilo letne premije.
 • Popusti na druga sklenjena zavarovanja pri Zavaruj.si.
 • Popust na trajanje zavarovanja.
 • Individualni popusti.

Kaj krije zavarovanje?

Osnovno zavarovanje splošne odgovornosti krije vašo odškodninsko odgovornost za škodo zaradi nenadnega in presenetljivega škodnega dogodka (nesreče), ki ima za posledico:

 • telesne poškodbe, obolenja ali smrt osebe
 • poškodbo, uničenje ali okvaro stvari

V okviru zavarovanja splošne odgovornosti lahko zavarujete:

 • odgovornost, ki izvira iz dejavnosti družbe ali društva,
 • odgovornost fizične osebe, če opravljate dejavnost po podjemni ali avtorski pogodbi,
 • odgovornost zasebnika,
 • odgovornost za organizacijo dogodkov,
 • odgovornost iz hišne in zemljiške posesti, posesti živali, atrakcij za zabavo, itd.

Osnovno zavarovanje odgovornosti iz vaše dejavnosti lahko nadgradite z naslednjimi dodatnimi kritji:

 • odgovornost delodajalca za škodo zaradi poškodovanja delavcev (telesne poškodbe, obolenje ali smrt) ali njihovih stvari (to dodatno kritje svetujemo vsem podjetjem in društvom).
 • proizvajalčeva odgovornost za škodo zaradi poškodovanja oseb ali stvari, do katerega je prišlo zaradi izdelkov z napako ali zaradi pomanjkljivo opravljene storitve na stvari.
 • proizvajalčevo odgovornost za zastrupitev s hrano in pijačo (to dodatno kritje je pomembno predvsem za gostince!).
 • odgovornost za poškodovanje stvari, ki jih imate na skrbi v garderobah in garderobnih omaricah.
 • odgovornost za poškodovanje stvari, na katerih izvajate storitev.
 • odgovornost za poškodovanje obstoječega objekta, na katerem izvajate storitev (to dodatno kritje je pomembno predvsem za gradbene izvajalce!).
 • odgovornost za poškodovanje motornih vozil v delavnicah in avtopralnicah (to dodatno kritje je namenjeno avtomehaničnim delavnicam in avtopralnicam).
 • odgovornost za poškodovanje tujega blaga pri prekladanju ali skladiščenju (to dodatno kritje je namenjeno tistim, ki se ukvarjajo s skladiščenjem tujega blaga).
 • odgovornost za čisto premoženjsko škodo.
 • odgovornost za ekološko škodo zaradi onesnaženja okolja.
 • odgovornost za poškodovanje vodnih plovil v delavnicah (to dodatno kritje je namenjeno delavnicam za popravilo vodnih plovil).

Pri zavarovanju odgovornosti iz dejavnosti, ki je najbolj pogosto zavarovanje, je premija odvisna od:

 • vrste dejavnosti, s katero se ukvarjate
 • nevarnostnih okoliščin, v katerih se dejavnost odvija
 • obsega in vrste zavarovalnega kritja
 • višine zavarovalne vsote in letnega zneska za izplačilo odškodnin (letni agregat)
 • števila delavcev
 • območja kritja
 • odbitne franšize (vaše soudeležbe pri škodi)
 • preteklega škodnega dogajanja
 • drugih dejavnikov

Iz zavarovanja splošne odgovornosti so izključeni odškodninski zahtevki za:

 • škodo, ki jo povzročite namenoma
 • škodo zaradi ravnanja, ki ga ne opustite, čeprav bi morali ali mogli pričakovati škodljivo posledico
 • škodo zaradi vednosti o pokvarjenosti ali pomanjkljivosti stvari ter vednosti o okvari ali pomanjkljivosti delovnih sredstev
 • škodo zaradi vašega zavestnega ravnanja proti veljavnim predpisom, navodilom
 • škodo, ki nastane zaradi uporabe ali posesti zračnih ali vodnih plovil vseh vrst
 • škodo, ki nastane zaradi uporabe ali posesti kopenskih motornih vozil, prikolic ali drugih vozil na motorni pogon z močjo nad 6 kW, ko navedena vozila obratujejo ali se premikajo
 • škodo zaradi poškodovanja oseb kot posledico zdravstvenih, lekarniških ali zdravilskih storitev
 • plačilo globe, denarne kazni, kaznovalne odškodnine
 • poškodovanje stvari v najemu, zakupu ali leasingu
 • škodo pri izvajanju dejavnosti brez ustreznih dovoljenj ali če škodo povzroči delavec, ki je opravljal delo na črno
 • pogodbeno odškodninsko odgovornost, ki presega zakonsko določeno, kršitev pogodbenih obveznosti (penali)
 • škodo, ki jo uveljavljate vi, kot zavarovanec, vaši  svojci, osebe, ki živijo z vami v skupnem gospodinjstvu
 • škodo, ki jo uveljavljajo vaši družbeniki, gospodarske družbe, v katerih ste kapitalsko udeleženi kot družbenik, kot tudi za škodo, ki jo uveljavlja gospodarska družba, ki je kapitalsko udeležena pri vas kot pravni osebi
 • škodo zaradi jedrske energije in terorizma
 • škodo, ki bi jo uveljavljali zavodi za zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zavarovalnice iz zdravstvenega zavarovanja ter ostali posredni oškodovanci
 • drugo po pogojih

Potrebujete pomoč pri odločitvi?

Naši svetovalci vam bodo na podlagi vaših potreb po zagotavljanju varnosti vpri vašem poslovanju z veseljem pomagali z nasveti do pravega zavarovanja.

Naročite svetovalca