O zavarovanju

 • Zavarovanje poklicne odgovornosti v zdravstvu je namenjeno zaščiti zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev v javnih in zasebnih zdravstvenih ustanovah in se nanaša na zdravstvene delavce, kot jih opredeljuje uradni Seznam poklicev v zdravstveni dejavnosti (zdravniki, zobozdravniki, fizioterapevti, farmacevti, medicinske sestre, patronažne sestre, babice …).
 • Zavarovanje ostalih poklicnih odgovornosti pa je namenjeno zaščiti podjetij, ki se  ukvarjajo s poklici, kjer lahko nastane čista premoženjska škoda. To je finančna škoda, ki ne pomeni niti poškodovanja oseb niti poškodovanja stvari niti ni njihova posledica. Tovrstna škoda je najbolj tipična za naslednje poklice: računovodje, revizorji, davčni svetovalci, odvetniki, notarji, stečajni upravitelji, sodni izvršitelji, patentni zastopniki, pravni svetovalci, zavarovalni in nepremičninski posredniki, člani organov vodenja in nadzora družb ter ostali poklici, kot npr. centri za socialno delo, skrbniki, rejniki, prevajalci, tolmači, izvedenci iz različnih področij (npr. človek, narava, okolje ipd., organi za ugotavljanje skladnosti in drugi).
 • Zavarovanje poklicne odgovornosti projektantov in geodetov je trenutno v usklajevanju. V prehodnem obdobju, do 1. 6. 2019, lahko poslujete skladno z določili preteklega Zakona o gradnji objektov (ZGO-1), kar pomeni, da imate lahko tudi zavarovanje odgovornosti sklenjeno še v obsegu, ki ga je predvideval star zakon, le zavarovalna vsota se poviša na 50.000 EUR, kot je predvideno po novem Zakonu o arhitekturni in inženirski dejavnosti (ZAID), ki je stopil v veljavo s 1. 6. 2018.

Prednosti

 • Oblikovanje zavarovalne zaščite po meri posameznika
 • Možnost sklenitve dodatnega kritja za uveljavljanje zahtevkov po poteku zavarovanja, za dobo enega ali dveh let
 • Možnost sklenitve dodatnega kritja za stroške ponovne izdelave izgubljenih, uničenih ali poškodovanih dokumentov (pri vseh dejavnostih, razen zdravstvene)
 • Če boste prejeli odškodninski zahtevek, ste lahko brez skrbi, saj bomo za vas vse uredili v Zavaruj.si
 • Če bo odškodninski zahtevek upravičen, bo Zavaruj.si izplačal odškodnino oškodovancu
 • Če bo odškodninski zahtevek previsok ali neutemeljen, vam Zavaruj.si zagotavlja pravno zaščito

Prihranki

 • Popust na takojšnje plačilo letne premije.
 • Pri zdravstveni dejavnosti še popust na trajanje zavarovanja, popusti na druga sklenjena zavarovanja pri AS in individualni popusti.

Kaj krije zavarovanje?

 • Zavarovanje poklicne odgovornosti v zdravstvu krije škodo zaradi civilnopravnih odškodninskih zahtevkov, ki jih tretje osebe uveljavljajo proti vam, kot zavarovancu, zaradi napačnih ravnanj (storitev ali opustitev) zdravstvenih delavcev pri opravljanju njihove poklicne dejavnosti (preiskav, operativnih posegov, bolnišničnega zdravljenja, rehabilitacije ipd.) ter imajo za posledico poškodovanje pacienta.
 • Zavarovanje poklicne odgovornosti za čisto premoženjsko škodo krije škodo zaradi civilnopravnih odškodninskih zahtevkov, ki jih tretje osebe uveljavljajo proti vam, kot zavarovancu, zaradi vaših napačnih ravnanj (storitev ali opustitev) kot strokovnjaka pri opravljanju vaše poklicne dejavnosti, ki je navedena na polici in ima za posledico čisto premoženjsko škodo.

Osnovno zavarovanje poklicne odgovornosti lahko nadgradite z naslednjimi dodatnimi kritji:

 • dodatno kritje za uveljavljanje zahtevkov po poteku zavarovanja za primer, če zavarovalnica ne obnovi zavarovanja ali če ga ne obnovi pod enakimi pogoji; v tem primeru imate pravico, da v roku enega meseca po poteku zavarovanja in ob plačilu dodatne premije zahtevate dodatno kritje za dobo dveh let (razen v primeru odpovedi zavarovalne pogodbe ob zavarovalnem primeru), in sicer v skladu z zavarovalnimi pogoji, ki so veljali ob poteku zadnjega zavarovalnega leta, v višini neporabljenega dela zavarovalne vsote zadnjega zavarovalnega leta)
 • dodatno kritje stroškov ponovne izdelave dokumentov, s čimer so kriti stroški ponovne izdelave izgubljenih, uničenih ali poškodovanih dokumentov (listin, načrtov, poslovnih knjig, pisem ipd.), ki jih imate na skrbi in so povezani z opravljanjem vaše dejavnosti; tega kritja za zdravstveno dejavnost ni možno skleniti)

Pri zavarovanju poklicnih odgovornosti je premija odvisna od:

 • vrste dejavnosti, s katero se ukvarjate
 • števila strokovnjakov
 • v zdravstveni dejavnosti tudi od vrste specializacije zdravnikov
 • nevarnostnih okoliščin, v katerih se dejavnost odvija
 • obsega in vrste zavarovalnega kritja
 • višine zavarovalne vsote in letnega zneska za izplačilo odškodnin (letni agregat)
 • območja kritja
 • odbitne franšize (vaše soudeležbe pri škodi)
 • preteklega škodnega dogajanja
 • drugih dejavnikov

Iz zavarovanja poklicne odgovornosti v zdravstvu so izključeni odškodninski zahtevki za škodo:

 • ki jo povzročite namenoma
 • zaradi ravnanja, ki ga ne opustite, čeprav bi morali ali mogli pričakovati škodljivo posledico
 • zaradi vednosti o pokvarjenosti ali pomanjkljivosti stvari, ter vednosti o okvari ali pomanjkljivosti delovnih sredstev
 • zaradi vašega zavestnega ravnanja proti veljavnim predpisom
 • ki jo povzročite kot zdravnik ali zobozdravnik, če niste član Zdravniške zbornice Slovenije ali ste bili v času storitve napake izključeni iz zbornice
 • ki jo povzročite kot zdravnik ali zobozdravnik, če niste navedeni na polici ali v prilogi k polici (seznamu)
 • ki jo povzročite kot zdravnik ali zobozdravnik brez licence oziroma vam je bila v času storitve napake licenca odvzeta ali nimate izpolnjenih formalnih pogojev za opravljanje dejavnosti oziroma poklica
 • ki je neizogibna posledica vaše poklicne dejavnosti (npr. brazgotine, zatrdeli sklepi, amputacije…)
 • ki jo uveljavljate vi, kot zavarovanec ali vaši svojci
 • ki je posledica nedoseženega pričakovanega oziroma želenega rezultata (npr. pri posegih plastične kirurgije)
 • ki se nanaša na vračilo plačanega zneska za vašo storitev
 • ki izvira iz upravljanja, vodenja in organiziranja zdravstvenih ustanov, ambulant, zasebnih ordinacij ipd.
 • ki je posledica preizkušanja nepreverjenih metod preprečevanja, odkrivanja, zdravljenja in rehabilitacije ter preizkušanja zdravil ali postopkov (klinična preizkušanja)
 • ki nastane v neposredni ali posredni povezavi z okužbo s salmonelo, MRSA ali z legionelo
 • ki je neposredno ali posredno posledica izpostavljenosti magnetskim ali elektro magnetskim poljem oziroma sevanju, ne glede na izvor ali zaradi škode, ki je neposredno povezana z laserskimi, UV ali rentgenskimi žarki
 • ki nastane v zvezi z uporabo ali posestjo zračnih in vodnih plovil vseh vrst, kakor tudi kopenskih motornih vozil, prikolic in drugih vozil na motorni pogon (samovoznih delovnih strojev, avtodvigal, traktorjev, motokultivatorjev ipd.)
 • zaradi poškodovanja stvari ali zaradi čiste premoženjske škode
 • zaradi terorizma

Iz zavarovanja so izključni še nekateri drugi odškodninski zahtevki po pogojih.

Iz zavarovanja poklicne odgovornosti za čiste premoženjske škode so izključeni odškodninski zahtevki za škodo:

 • ki jo povzročite namenoma,
 • zaradi ravnanja, ki ga ne opustite, čeprav bi morali ali mogli pričakovati škodljivo posledico
 • zaradi vednosti o pokvarjenosti ali pomanjkljivosti stvari, ter vednosti o okvari ali pomanjkljivosti delovnih sredstev
 • zaradi vašega zavestnega ravnanja proti veljavnim predpisom
 • ki jo povzročite kot strokovnjak, če v času napačnega ravnanja niste vpisani v imenik pri poklicni zbornici ali drugem stanovskem združenju, če je vpis v tak imenik obvezen, ali če v času napačnega ravnanja nimate izpolnjenih formalnih pogojev za opravljanje dejavnosti oziroma poklica
 • ki je posledica dejanj, ki so zakonsko opredeljena kot kazniva
 • ki nastane zaradi prekoračitve predračuna
 • ki se nanaša na vračilo plačanega zneska za vašo storitev
 • ki nastane zaradi kršitve izpolnitvenih rokov
 • ki nastane zaradi delovanja, posredovanja ali svetovanja v finančnih, zavarovalnih ali nepremičninskih poslih, ne glede na to, če to opravljate za plačilo ali brezplačno. Izključitev ne velja v primeru, če je opravljanje teh poslov določeno v krovnem zakonu, ki ureja področje vašega delovanja
 • nastalo zaradi razžalitve, obrekovanja, nelojalne konkurence kot tudi zaradi kršenja poslovne skrivnosti ali kršenja pravic intelektualne lastnine
 • ki nastane iz naslova povračila glob, pogodbenih kazni ali kaznovalnih odškodnin (razen pri zavarovanju poklicne odgovornosti računovodskih servisov, kjer je v zavarovalno kritje vključeno tudi kritje odgovornosti za finančne izgube tretjih oseb zaradi plačila glob, ob upoštevanju franšize)
 • zaradi poškodovanja oseb ali poškodovanja stvari, kakor tudi vse posledične škode iz tega naslova
 • ki jo povzročijo vašim naročnikom z vaše strani pooblaščeni odvetniki (izključitev ne velja, če ste odvetnik)
 • ki izvira iz dejavnosti člana organa vodenja ali nadzora ali kakršne koli vrste statutarnega zastopnika gospodarske družbe
 • v neposredni ali posredni povezavi z vojnim, političnim ali terorističnim dejanjem
 • zaradi zneska (npr. davka, plače, nadomestila…), ki ga oškodovanec na podlagi vašega dela, nasveta, navodila ali priporočila ni plačal, pa se je kasneje izkazalo, da bi ga bil moral plačati
 • ki jo uveljavljate vi, strokovnjak, ki je pri vas zaposlen ali dela za vas, ter vaši ali njegovi svojci
 • ki jo uveljavljajo vaši družbeniki, gospodarske družbe, v katerih ste kapitalsko udeleženi kot družbenik, kot tudi za škodo, ki jo uveljavlja gospodarska družba, ki je kapitalsko udeležena pri vas kot pravni osebi

Iz zavarovanja so izključeni še nekateri drugi odškodninski zahtevki po pogojih.

Potrebujete pomoč pri odločitvi?

Naši svetovalci vam bodo z veseljem pomagali z nasveti pri zagotavljanju poklicne odgovornosti vpri vašem poslovanju.

Naročite svetovalca